1393/12/3 یکشنبهدانشگاه پیام نور واحد رستم در سال 1388 افتتاح و با پنج رشته شرع به فعالیت نموده است.

 
ردیف نام رشته نوع پذیرش
1 حقوق کنکور سراسری - بدون آزمون
2 حسابداری کنکور سراسری - بدون آزمون
3 جغرافیای شهری کنکور سراسری - بدون آزمون
4 جغرافیای روستایی کنکور سراسری - بدون آزمون
5 مدیریت بازرگانی کنکور سراسری - بدون آزمون
بيشتر